Šiaulių turizmo informacijos centras

PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIŲ SKVERAS

Istoriniai objektai, Šiauliai

Teikiamos paslaugos vieta

Šiaulių miestas

„IŠGELBĖJĘS VIENĄ GYVYBĘ, IŠGELBĖJA VISĄ PASAULĮ“

Šiauliečio dizainerio Ado Toleikio sukurtas projektas „Jungtis“ apima ne tik paminklą Šiaulių miesto ir regiono teisuoliams, bet ir getų vartų vietas žyminčius meninius akcentus. 

2021 m. minėtos 80-osios Holokausto pradžios metinės. Žydų getai Šiauliuose buvo įsteigti 1941 metų liepą. Pirmasis – Kaukazo getas – įkurtas teritorijoje tarp Prūdelio, Šiaulių žydų senųjų kapinių ir Ežero gatvės. Antrojo, Trakų gatvės geto, teritorija apėmė Trakų ir Ežero gatves. 1944 metais, likvidavus Šiaulių getą, žydai pervežti į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Po karo Šiauliuose liko 350–500 žydų.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Šiauliuose gyveno 6500–8000 žydų. Per 1941 m. birželio 14 d. sovietinės valdžios organizuotus trėmimus iš Šiaulių buvo ištremti 2020 žydai.

Vokiečių okupacijos metais vyko masinis žydų tautybės žmonių persekiojimas. Pirmosios žydų žudynės buvo įvykdytos 1941 m. birželio mėn. Kužių miške.

ŠIAULIŲ MIESTO IR REGIONO PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIAI

Paulina Aleksandravičienė

Juozas ir Stasė Bartkevičiai

Morta Beleckienė (Indrulytė)

Aleksandras ir Zosė Bielskiai

Ona Bielskienė

Vincas Bila

Bronislovas ir Ona Černiauskai

Genovaitė Dugnienė (Černiauskaitė)

Juozas, Bronislava ir Petras Dainauskai

Stasė Damanskaitė

Steponas ir Marijona (Kalendraitė)

Garbačiauskai

Kazimieras ir Petronėlė Gailiūnai

Petras Girbūdas

Jonas ir Maria Graževičiai, Vanda Lukšienė

(Graževičiūtė)

Pranas ir Bronė Grigalaičiai

Juozas Ibenskas ir Ona Sabaliauskienė

Vincas ir Ona Janušauskai

Mikhail ir Anastasija Juškevičiai

Andrejus ir Monika Kalendros

Viktorija Surkienė (Kalendraitė)

Morta Jakutienė (Kalendraitė)

Sofja Levinskienė (Kalendraitė)

Kazys Kavaliauskas

Veronika Kiličiauskienė (Matuzevičiūtė)

Regina Kislauskienė (Dambrauskaitė)

Adolfas Kleiba

Petras ir Jadviga Klimai

Felicija Radavičienė (Klimaitė)

Stefanija Kulevičiutė

Michalina Legantienė

Antonina Levina (Zorina)

Edvardas ir Teresė (Vilandaitė) Levinskai

Stanislovas ir Stanislava Liškai

Antanas ir Lionė Margaičiai

Antanas ir Elena Matuzevičiai

Antanina Briliuvienė (Matuzevičiūtė)

Pranas ir Ona Meškauskai

Petras, Antanas ir Teodoras Meškauskai

Stefa Jakštienė (Meškauskaitė)

Zosė Meškauskienė

Vincas ir Felicija Mikolaičiai

Sergėjus ir Kotryna Minkevičiai

Vincas ir Emilija Murinai

Ona Navickienė, Stanislava Motiejūnienė

(Navickytė)

Viktor ir Evgenia Pekarskiai

Neonila Pakalniškienė (Pekarskytė)

Juozas Petrulis

Antanas ir Ona Ragauskai

Marija Rusteikaitė

Juozas ir Matilda Salenekai

Antanas ir Vanda Samborai

Anelė Skirvainytė

Jackus ir Rozalia Sondeckiai

Alfonsas Songaila

Paulina Staškevičienė, Juozas Papšis

Zosė Pasakarnienė (Staškevičiūtė)

Aniceta Staškevičiūtė

Adolfas ir Zofija Staškai

Kazimieras ir Cecilija Sutkai

Ieva Šalaviejienė

Antanas ir Aleksandra Šalkauskai

Stasys ir Ona Šatūnai

Vladas ir Uršulė Šleževičiai

Jonas Teišerskis

Ignas ir Petronėlė Tupikai

Adomas ir Petronėlė Urbeliai

Bronius ir Ona Urbeliai, Elena Urbelytė

Julijona Valiukienė (Matuzevičiūtė)

Jonas ir Natalija Vansovičiai

Janina Grigaliūnienė (Vansovičiutė)

Augustas ir Klara Vaškiai

Zelma Vaškytė (Matviejienė)

Stanislava Venclauskienė

Danutė Venclauskaitė

Gražbylė Pampikienė (Venclauskaitė)

Lilija Vilandaitė

Kipras ir Julija Žukauskai

Vladas Požėla

Atsiliepimai

Komentuoti