Budgetary institution Šiauliai Tourism Information Center
Vilniaus st. 213-90, LT-76348 Šiauliai

SQUARE OF THE RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS

Historical objects, Siauliai

Location of service provided

Šiauliai city

“Whoever saves one life saves the world entire“

Before the Second World War, 6500-8000 Jews lived in Šiauliai. During deportations organised on the 14th of June, 1941 by the Soviet government, 2020 Jews were deported from Šiauliai.

During the years of German occupation, massive persecution of people of Jewish nationality took place. The first massacres of Jews were carried out in the forest of Kužiai in June of 1941.

Jewish ghettos in Šiauliai were established in July of 1941. The first – the Caucasus ghetto – was established in the area between the current pond Prūdelis, Šiauliai Old Jewish Cemetery and Ežero street.

Due to the lack of space, the second ghetto called Trakų street ghetto was established. Its territory included Trakų and Ežero streets.

From October of 1942, ghettos were converted into SS concentration camps. On the 5th of November, 1943, a brutal selection of children and Jews unable to work was carried out in Šiauliai ghetto – 570 children and 260 elderly persons were transported to concentration camps in Germany. In July of 1944, Šiauliai ghetto was liquidated, Jews were transported to Stutthof concentration camp. Only 350-500 Šiauliai Jews lived to the end of the war.

THE RIGHTEOUS AMONG THE NATIONS OF ŠIAULIAI CITY AND REGION

Paulina Aleksandravičienė

Juozas ir Stasė Bartkevičiai

Morta Beleckienė (Indrulytė)

Aleksandras ir Zosė Bielskiai

Ona Bielskienė

Vincas Bila

Bronislovas ir Ona Černiauskai

Genovaitė Dugnienė (Černiauskaitė)

Juozas, Bronislava ir Petras Dainauskai

Stasė Damanskaitė

Steponas ir Marijona (Kalendraitė)

Garbačiauskai

Kazimieras ir Petronėlė Gailiūnai

Petras Girbūdas

Jonas ir Maria Graževičiai, Vanda Lukšienė

(Graževičiūtė)

Pranas ir Bronė Grigalaičiai

Juozas Ibenskas ir Ona Sabaliauskienė

Vincas ir Ona Janušauskai

Mikhail ir Anastasija Juškevičiai

Andrejus ir Monika Kalendros

Viktorija Surkienė (Kalendraitė)

Morta Jakutienė (Kalendraitė)

Sofja Levinskienė (Kalendraitė)

Kazys Kavaliauskas

Veronika Kiličiauskienė (Matuzevičiūtė)

Regina Kislauskienė (Dambrauskaitė)

Adolfas Kleiba

Petras ir Jadviga Klimai

Felicija Radavičienė (Klimaitė)

Stefanija Kulevičiutė

Michalina Legantienė

Antonina Levina (Zorina)

Edvardas ir Teresė (Vilandaitė) Levinskai

Stanislovas ir Stanislava Liškai

Antanas ir Lionė Margaičiai

Antanas ir Elena Matuzevičiai

Antanina Briliuvienė (Matuzevičiūtė)

Pranas ir Ona Meškauskai

Petras, Antanas ir Teodoras Meškauskai

Stefa Jakštienė (Meškauskaitė)

Zosė Meškauskienė

Vincas ir Felicija Mikolaičiai

Sergėjus ir Kotryna Minkevičiai

Vincas ir Emilija Murinai

Ona Navickienė, Stanislava Motiejūnienė

(Navickytė)

Viktor ir Evgenia Pekarskiai

Neonila Pakalniškienė (Pekarskytė)

Juozas Petrulis

Antanas ir Ona Ragauskai

Marija Rusteikaitė

Juozas ir Matilda Salenekai

Antanas ir Vanda Samborai

Anelė Skirvainytė

Jackus ir Rozalia Sondeckiai

Alfonsas Songaila

Paulina Staškevičienė, Juozas Papšis

Zosė Pasakarnienė (Staškevičiūtė)

Aniceta Staškevičiūtė

Adolfas ir Zofija Staškai

Kazimieras ir Cecilija Sutkai

Ieva Šalaviejienė

Antanas ir Aleksandra Šalkauskai

Stasys ir Ona Šatūnai

Vladas ir Uršulė Šleževičiai

Jonas Teišerskis

Ignas ir Petronėlė Tupikai

Adomas ir Petronėlė Urbeliai

Bronius ir Ona Urbeliai, Elena Urbelytė

Julijona Valiukienė (Matuzevičiūtė)

Jonas ir Natalija Vansovičiai

Janina Grigaliūnienė (Vansovičiutė)

Augustas ir Klara Vaškiai

Zelma Vaškytė (Matviejienė)

Stanislava Venclauskienė

Danutė Venclauskaitė

Gražbylė Pampikienė (Venclauskaitė)

Lilija Vilandaitė

Kipras ir Julija Žukauskai

Vladas Požėla

Reviews

Comment