Karjera

LAISVOS DVI DARBO VIETOS PAREIGOMS UŽIMTI:

EDUKACINIŲ TURIZMO VEIKLŲ KOORDINATORIUS, A2 lygis, 0,5 etatu „Bendro tarpvalstybinio turizmo paveldo produkto „Saulės kelias“ kūrimas“ projekte.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti ne mažesnį nei aukštąjį išsilavinimą istorijos, etnologijos arba kitose humanitarinių mokslų srityse, menų srityje, socialinių (edukologijos, komunikacijos ir informacijos) mokslų srityje;
 2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo veiklą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorinių teisių įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Šiaulių turizmo informacijos centro (toliau –TIC) nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir gebėti juos taikyti veikloje;
 3. gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu, pageidautina - rusų kalbą;
 5. turėti bazines kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos žinias ir gebėjimus.
 6. gebėti savarankiškai organizuoti, vykdyti edukacinio pobūdžio renginius;
 7. turėti pakankamas Lietuvos ir Šiaulių istorijos ir kultūros žinias;
 8. turėti bendravimo įgūdžių bei mokėti bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinoms funkcijoms atlikti klausimais;
 9. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengiant medžiagą edukacinėms programoms, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
 10. gebėti dirbti komandoje, laikytis etikos principų ir taisyklių, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.

DARBO SPECIFIKA, DARBO UŽMOKESTIS, TERMINAS:

 • Darbo laikas – darbo dienomis ir darbas savaitgaliais taikant suminę darbo laiko apskaitą;
 • Planuojamas darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais: 9.00–18.00 val., šeštadieniais 10.00–16.00 val. sekmadieniais 10.00–14.00 val.;
 • Poilsio laikas – už darbą savaitgalio dienomis skiriamas poilsio laikas darbo savaitės dienomis;
 • Darbo užmokesčio dydis: 500 – 600 Eur.
 • Projektinio (terminuota) darbo sutartis iki 2022.05.31

Kreiptis darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 18.00 val.

Pasiteiravimo tel. +370 698 12 115, el. pašto adresas: ruta.stankuviene@visitsiauliai.lt