Karjera

LAISVA DARBO VIETA PAREIGOMS UŽIMTI

Pareigybių pavadinimas

EDUKACINIŲ TURIZMO VEIKLŲ KOORDINATORIUS, A2 lygis, 1 (vienu) etatu – 0,83 etato „Bendro tarpvalstybinio turizmo paveldo produkto „Saulės kelias“ kūrimas“ projekte, 0,17 etato „Baltų kultūros pažinimo skatinimas ir žinomumo apie tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“ didinimas“ projekte.

Pareigybės aprašymas

DARBO SPECIFIKA, DARBO UŽMOKESTIS, TERMINAS (abejoms pareigybėms):

Darbo savaitė – 5 darbo dienos, taikant suminę darbo laiko apskaitą;

Planuojamas darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais: 9.00–18.00 val., šeštadieniais 10.00–16.00 val. sekmadieniais 10.00–14.00 val.;

Poilsio laikas – už darbą savaitgalio dienomis skiriamas poilsio laikas darbo savaitės dienomis;

Pareiginės algos dydis: 1000–1200 Eur.

Projektinio (terminuota) darbo sutartis iki 2022.05.31.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

Gyvenimo aprašymas (CV);

Darbuotojų atrankos būdas – pokalbis.

Kreiptis darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 18.00 val. (atsakingas asmuo – direktorius). Pasiteiravimo tel. +370 698 12 115, el. pašto adresas: [email protected]

 

EDUKACINIŲ TURIZMO VEIKLŲ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Projektų „Baltų kultūros pažinimo skatinimas ir žinomumo apie tarptautinį kultūros kelią „Baltų kelias“ didinimas“, „Bendro tarpvalstybinio paveldo turizmo produkto „Saulės kelias“ kūrimas“ (toliau – Projektai) edukacinių turizmo veiklų koordinatorius yra darbuotojas, dirbantis pagal projektinio darbo sutartį.

1.2. Projektų edukacinių turizmo veiklų koordinatoriaus paskirtis – koordinuoti Šiaulių turizmo informacijos centro Projektų edukacijų veiklą, planuoti, kurti ir organizuoti edukacinius užsiėmimus bei renginius.

1.3. Edukacinių turizmo veiklų koordinatorius pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 243109.

1.4. Pareigybės lygis: A2.

 

 1. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti ne mažesnį nei aukštąjį išsilavinimą istorijos, etnologijos arba kitose humanitarinių mokslų srityse, menų srityje, socialinių (edukologijos, komunikacijos ir informacijos) mokslų srityje;
  2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo veiklą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorinių teisių įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Šiaulių turizmo informacijos centro (toliau –TIC) nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir gebėti juos taikyti veikloje;
  3. gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu, pageidautina - rusų kalbą;
  5. turėti bazines kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos žinias ir gebėjimus.
  6. gebėti savarankiškai organizuoti, vykdyti edukacinio pobūdžio renginius;
  7. turėti pakankamas Lietuvos ir Šiaulių istorijos, baltų kultūros ir istorijos žinias;
  8. turėti bendravimo įgūdžių bei mokėti bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinoms funkcijoms atlikti klausimais;
  9. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengiant medžiagą edukacinėms programoms, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
  10. gebėti dirbti komandoje, laikytis etikos principų ir taisyklių, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR PAREIGOS

 

 1. Edukacinių turizmo veiklų koordinatorius, vadovaudamasis TIC nuostatais, teisės aktais, TIC savininko sprendimais ir pareigybės aprašymu:

3.1. kuria, ruošia edukacines programas baltų kultūros, Lietuvos ir Šiaulių istorijos, kultūros temomis, skirtas įvairioms lankytojų grupėms lietuvių ir užsienio kalbomis;

3.2. inicijuoja, organizuoja ir įgyvendina edukacines programas, parodas TIC‘e, rengia jų pristatymus / edukacinio pobūdžio renginius;

3.3. ruošia edukacinių programų planus, sudaro sąmatas;

3.4. nuolat susipažįsta su naujausia literatūra, pagal galimybes dalyvauja susijusiuose seminaruose, konferencijose, tobulina ir gilina edukacinių užsiėmimų vedimo metodiką;

3.5. rengia informacinius pranešimus suinteresuotiems gavėjams apie vykdomas edukacijas, parodas, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Projektų komunikacijos strategiją;

3.6. bendrauja su TIC lankytojais, padeda jiems orientuotis TIC edukacinėse erdvėse, sprendžia iškylančias problemas;

3.7. kuria ir palaiko ryšius su mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo švietimo ir kitomis įstaigomis, besirūpinančiomis vaikų ir jaunimo kultūrine edukacija, valstybinėmis institucijomis, kitomis kultūros, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais įvairiais Projektų edukacinės veiklos organizavimo klausimais;

3.8. sistemina edukacinę – dalykinę ir metodinę medžiagą, informaciją;

3.9. administruoja Projektų interneto svetainę;

3.10. koordinuoja ir administruoja dokumentaciją pagal atliekamų funkcijų specifiką;

3.11. rengia projektų finansavimo paraiškas įvairiems edukacinę veiklą finansuojantiems fondams;

3.12. analizuoja Projektų edukacinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia TIC direktoriui išvadas ir siūlymus Projektų edukacinės veiklos gerinimo klausimais;

3.13. dirba kasos aparatu;

3.14. atlieka suvenyrų ir kt. prekių, paslaugų pardavimą;

3.15. atlieka Projektų edukacinių erdvių, inventoriaus priežiūrą, valymą ir pan.;

3.16. vykdo kitus TIC direktoriaus nurodymus.

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

 1. Darbuotojas turi teisę:
  1. laiku gauti materialines vertybes, reikalingas jo funkcijoms vykdyti ir jam skirtoms užduotims įvykdyti;
  2. kelti kvalifikaciją pagal pareigoms nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir per tą laiką gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
  3. teikti siūlymus Turizmo informacijos centro direktoriui dėl TIC veiklos tobulinimo;
  4. į tinkamas darbo sąlygas, darbo užmokestį ir kitas darbuotojams teisės aktų nustatytas garantijas;
  5. turėti darbo saugą ir higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;
  6. neatlikti darbų, kurie prieštarauja darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos taisyklėms, prieš tai pranešant TIC direktoriui.

V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas – edukacinių turizmo veiklų koordinatorius yra pavaldus ir atskaitingas TIC direktoriui.
  1. Darbuotojas atsako:
  2. už tinkamą šiai pareigybei nustatytų funkcijų vykdymą;
  3. teikiamos informacijos teisingumą;
  4. už tvarkingą darbo vietą, TIC direktoriaus įsakymų vykdymą, TIC savininko sprendimų vykdymą, už įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, norminių aktų reikalavimų vykdymą;
  5. už duomenų, susijusių su paslaugų, su TIC veikla, konfidencialumo užtikrinimą, įsipareigoja neplatinti informacijos apie darbovietėje atliekamas užduotis ir kt.;
  6. už nepertraukiamą TIC veiklą ir jos rezultatus;
  7. už TIC įrangos, technikos ir medžiagų tinkamą panaudojimą;
  8. už pavestų funkcijų, užduočių nevykdymą ar už savo pareigų netinkamą vykdymą edukacinių turizmo veiklų koordinatorius atsako pagal TIC vidaus darbo tvarkos taisykles ir Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.