Biudžetinė įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213-90, LT-76348 Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145398346
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

BIRUTĖS PAMINKLAS

Gyvenvietės

Teikiamos paslaugos vieta

Pakruojo rajonas

Ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės skulp­tū­ra Lauk­so­dy­je – vie­nin­te­lė šiai svar­biai ša­lies is­to­ri­jo­je mo­te­riai, sto­vin­ti Šiau­rės Lie­tu­vo­je. Pa­mink­lo iniciatorių „Bi­ru­tie­čių“ or­ga­ni­za­ci­ja kai­me įsi­kū­rė 1926 me­tais. 1930-ai­siais, apy­lin­kių ūki­nin­kams or­ga­ni­za­vus pa­mink­lo ku­ni­gaikš­čiui Vy­tau­tui sta­ty­bą, bi­ru­tie­tėms ki­lo min­tis, kad rei­kia pa­mink­lo ir jo mo­ti­nai Bi­ru­tei. Ce­men­ti­nį pa­mink­lą vi­suo­me­ni­nin­kės už­sa­kė Žei­me­lio skulp­to­riui An­ta­nui Ne­sa­vui, fi­nan­sa­vo sta­ty­bą. Bi­ru­tės skulp­tū­ra bu­vo ati­deng­ta ir pa­šven­tin­ta 1931-ai­siais.

Be­veik de­vy­nias­de­šimt me­tų Lauk­so­džio gat­vių san­kry­žo­je sto­vin­ti Bi­ru­tė bu­vo res­tau­ruo­ta 1990-ai­siais ir 2001-ai­siais. Skulp­tū­rą ir jos ap­lin­ką pri­žiū­ri Žei­me­lio se­niū­ni­ja.

2015-ųjų pa­bai­go­je Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to Res­tau­ra­vi­mo ta­ry­bos spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad pa­mink­lo būk­lė – blo­ga: gi­lūs įtrū­ki­mai (ga­li­mai pa­žeis­ta ar­ma­tū­ra), įski­li­mai, at­šo­kę pa­vir­ši­niai ba­rel­je­fų sluoks­niai. Skulp­tū­rą ga­di­na ir sa­ma­nos, ker­pės, dumb­liai. Pa­mink­lą pa­siū­ly­ta res­tau­ruo­ti.

Atsiliepimai

Komentuoti