Biudžetinė įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213-90, LT-76348 Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145398346
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

ŠIUOLAIKINIO MENO IR MADOS FESTIVALIO VIRUS’27 ATIDARYMAS

Šventės, festivaliai

[English below]

Spalio 28 d., penktadienį, 17.00 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaromas šiuolaikinio meno ir mados festivalis VIRUS’27.

ŠIUOLAIKINIO MENO IR MADOS FESTIVALIO VIRUS’27 PROGRAMA:

Spalio 28 d., penktadienis, 17.00 val. Šiaulių dailės galerija (Vilniaus g. 245)

Teminės parodos „Laiminga pabaiga“ atidarymas. Parodos dalyviai: Ričardas Nemeikšis, Eimutis Markūnas, Jonas Gasiūnas, Jonas Jurcikas, Konstantinas Gaitanži, Jolanta Kyzikaitė, Eglė Karpavičiūtė, Eglė Ulčickaitė, Gintaras Makarevičius (kuratoriai Jonas Gasiūnas ir Brigita Gelžinytė).

Paroda veiks iki lapkričio 19 d.

Performansas „Skalbimo mašinai“ (Pristato MMLAB).

Evaldo Janso performansas “Jūsų niekas neįtars bendrininkavimu”!

Atidarymo muzika dj „dr. Lukas“.

Lapkričio 10 d., ketvirtadienis, 18.00 val. Valstybinio Šiaulių dramos teatro Mažoji salė (Tilžės g. 155)

Šokio trupės Nuepiko spektaklis „Niekur bet ne čia“.

Lapkričio 25 d., penktadienis, 17.30 val. Šiaulių dailės galerija (Vilniaus g. 245)

Paroda „Jurgis Tarabilda“ (pristato galerija „Meno niša“).

Rimanto Milkinto skulptūrų paroda „Intarpai“.

Rafalo Piesliako skulptūros viešose erdvėse (Pristato šiuolaikinės skulptūros galerija AV17).

Atidarymo dj – „Disko90“.

Parodos veiks iki gruodžio 17 d.

Gruodžio 10 d., šeštadienis, 19 val. Šiaulių lengvosios atletikos maniežas (S. Daukanto g. 25)

Tarptautinis mados dizaino šou VIRUS‘MADA.

Šiuolaikinio cirko trupės „Taigi Cirkas“ spektaklis „Up To This Point“.

Neringos Poškutės konceptualios juvelyrikos performansas.

Drag queen menininkų Genos Marvino (Paryžius) ir Alen Chicco performansai.

Gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 17.00 val. Šiaulių dailės galerija (Vilniaus g. 245)

Eglės Karpavičiūtės tapybos paroda „Re-painted“.

Neringos Poškutės konceptualios juvelyrikos paroda.

Eglės Narbutaitės piešinių paroda ,,Pavėsis“.

Atidarymo muzika dj – „dr. Lukas“.

Parodos veiks iki 2023 m. sausio 21 d.

Gruodžio 22 d., ketvirtadienis, 18.30 val. Fotografijos muziejus (Vilniaus g. 140)

Jono Staselio fotografijos paroda „Kaukių balius“ (Kuratoriai Liutauras Degėsys ir Birutė Skaisgirienė).

Virginijaus Kinčinaičio ir Mindaugo Lukošaičio teminė paroda „en + tropē“.

_ _ _

NUO CIRKO IKI ENTROPIJOS

Pagaliau į šiuolaikinio meno festivalio „Virus“ pavadinimą sugrįžo mados sąvoka. Nuo pirmojo festivalio buvo siekiama jungti sunkiai suderimamus dalykus – šiuolaikinio meno koncepcijas ir mados kultūrą. Eksperimentas pavyko ir jau daug metų tokia jungtis tapo šio festivalio išskirtinumo ženklu.
Tačiau pandemija privertė atsisakyti masinių renginių ir didysis mados šou trumpam buvo dingęs iš programos. Šiais metai festivalis atsitiesia ir mados, stiliaus aktualijas pateiks išplėstinėje programoje. Gruodžio 10 dieną lengvosios atletikos manieže susijungs eksperimentinės, meninės mados kolekcijos ir drag qeen subkultūra, performatyvi juvelyrika, šiuolaikinis cirkas ir podiumo performansai. Tai bus ryškus kulminacinis renginys, bet iki jo bus kur įsibėgėti meninei vaizduotei.
Pirmoji festivalio atidarymo paroda skirta šiuolaikinės tapybos situacijai tirti. Kuruoja parodą žinomas tapytojas Jonas Gasiūnas, todėl kokybė ir intriga garantuota. Paroda dedikuojama tragiško likimo tapytojo Jono Jurciko atminimui. Tai bus proga patirti ne tiik tapybos aktualijas bet ir dramatiškus kūrybos aspektus.
Festivalį įvairins šiuolaikinio šokio, performansų įvykiai, bet dominuos parodos. Lakoniško meno sinestezę bus galima patirti Jurgio Tarabildos ir Rimanto Milkinto parodose. Abu kūrėjai subtiliai jaučia mažiausias spalvų, medžiagų slinktis, todėl šis parodinis tapybos ir skulptūros duetas suteiks naujų minimalistinės estetikos potyrių. Parodas papildys žaismingos Rafalo Piesliako skulptūros viešose Šiaulių miesto erdvėse.
Finalinis festivalio renginys įpatingas įvairių parodų gausa. Tai Eglės Karpavičiūtės metatapybinės refleksijos, Neringos Poškutės erdvinė juvelyrikos meno ekspansija, fotografinė Jono Staselio pirmųjų grožio konkursų antropologija, fotografijos ir piešinio jungtyse gimstanti Virginijaus Kinčinaičio ir Mindaugo Lukošaičio entropijos estetika.
Festivalio parodos ir įvykiai susigrąžina ikipandeminę įvairovę, planuoja netikėtas jungtis ir provokuoja naujas patirtis. Konceptualaus meno, cirko, mados, fotografijos ir skulptūros, performansų ir šokio renginių įvairovė ir netikėtos jų sąveikos kuria išskirtinę šio festivaio nuotaiką.
Šiais metais pirmą kartą programą papildo šiuolaikinis cirkas. Taip išryškėja pagrindinis festivalio bruožas – integruoti visas atsirandančias naujoves ir kurti džiuginančius meno rūšių dialogus. Tai geriausias priešnuodis rudeninei monotonijai ir karo tamsybėms. – Virginijus Kinčinaitis.

Organizatorė Šiaulių dailės galerija

Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba

Pagrindinis informacinis partneris LRT Plius

Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas”, UAB „Laurema”, UAB „Gorila reklama”, MO muziejus, „The Rooster gallery“, „Meno niša“ galerija, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, šokio trupė „Nuepiko“

Festivalio dizaino autorius – Marius Žalneravičius


Friday, October 28, 5:00 p.m. The contemporary art and fashion festival VIRUS’27 opens in Šiauliai art gallery.

CONTEMPORARY ART AND FASHION FESTIVAL VIRUS’27 PROGRAM:

Friday, October 28, 5:00 p.m. Šiauliai Art Gallery (Vilnius St. 245)

Opening of the thematic exhibition „Happy Ending“. Exhibition participants: Ričardas Nemeikšis, Eimutis Markūnas, Jonas Gasiūnas, Jonas Jurcikas, Konstantinas Gaitanži, Jolanta Kyzikaitė, Eglė Karpavičiūtė, Eglė Ulčickaitė, Gintaras Makarevičius (curators Jonas Gasiūnas and Brigita Gelžinytė).
The exhibition will be open until November 19.

Performance for „Washing Machine“ (Presented by MMLAB).

Evaldos Jans’s performance „No one will suspect you of complicity“!

Opening music by dj „dr. Lukas“.

Thursday, November 10, 6:00 p.m. The Small Hall of the Šiauliai State Drama Theater (Tilžės st. 155)

Dance troupe Nuepik’s performance „Nowhere but not here“.

Friday, November 25, 5:30 p.m. Šiauliai Art Gallery (Vilnius St. 245)

The exhibition „Jurgis Tarabilda“ (presented by the gallery „Meno niša“).

Rimantas Milkint’s sculpture exhibition „Inserts“.

Sculptures by Rafal Piesliaks in public spaces (Presented by contemporary sculpture gallery AV17).

Opening DJ – Disko90.

The exhibitions will be open until December 17.

Saturday, December 10, 7 p.m. Šiauliai athletics arena (25 S. Daukanto st.)

International fashion design show VIRUS’MADA.

Performance „Up To This Point“ by the contemporary circus troupe „Tagi Cirkas“.

Neringa Poškute’s conceptual jewelry performance.

Performances by drag queen artists Gena Marvin (Paris) and Alain Chicco.

Thursday, December 22, 5:00 p.m. Šiauliai Art Gallery (Vilnius St. 245)

Eglė Karpavičiūtė painting exhibition „Re-painted“.

Neringa Poškute’s conceptual jewelry exhibition.

Exhibition of Eglė Narbutaitė’s drawings „Shadow“.

Opening music by dj – „dr. Lukas“.

The exhibitions will run until 2023. January 21

Thursday, December 22, 6:30 p.m. Museum of Photography (Vilnius St. 140)

Jonas Stasel’s photography exhibition „Mask Balls“ (Curators Liutauras Degėsis and Birutė Skaisgirienė).

Virginijus Kinčinaitis and Mindaugas Lukošaitis thematic exhibition „en + tropē“.

_ _ _

FROM CIRCUS TO ENTROPY

Finally, the concept of fashion has returned to the name of the contemporary art festival „Virus“. Since the first festival, the aim has been to combine things that are difficult to reconcile – concepts of contemporary art and fashion culture. The experiment was successful and for many years this connection has become a sign of the uniqueness of this festival.
However, the pandemic forced mass events to be abandoned and the big fashion show was temporarily off the program. This year, the festival expands and will present fashion and style issues in an extended program. On December 10, experimental, artistic fashion collections and drag queen subculture, performative jewelry, contemporary circus and catwalk performances will come together in the athletics arena. It will be a bright culminating event, but until then there will be room for the artistic imagination to run wild.
The first exhibition of the opening of the festival is dedicated to the study of the situation of contemporary painting. The exhibition is curated by the famous painter Jonas Gasiūnas, so quality and intrigue are guaranteed. The exhibition is dedicated to the memory of the tragic painter Jonas Jurciks. This will be an opportunity to experience not only the actualities of painting but also the dramatic aspects of creativity.
The festival will be diversified by contemporary dance and performance events, but exhibitions will dominate. It will be possible to experience the synesthesis of laconic art at the exhibitions of Jurgis Tarabilda and Rimantas Milkint. Both creators delicately feel the smallest shifts in colors and materials, so this exhibition duet of painting and sculpture will provide new experiences of minimalist aesthetics. The exhibition will be complemented by playful sculptures by Rafal Piesliaks in the public spaces of the city of Šiauliai.
The final event of the festival is characterized by an abundance of various exhibitions. These are Eglė Karpavičiūtė’s meta-painting reflections, Neringa Poškutė’s spatial expansion of jewelry art, Jonas Stasel’s photographic anthropology of the first beauty contests, the entropy aesthetics of Virginijus Kinčinaitis and Mindaugas Lukošaitis born from the connections between photography and drawing.
The festival’s exhibitions and events bring back the pre-pandemic diversity, plan unexpected connections and provoke new experiences. The variety of conceptual art, circus, fashion, photography and sculpture, performance and dance events and their unexpected interactions create a unique atmosphere of this festival.
This year, for the first time, the program is supplemented by a modern circus. This is how the main feature of the festival comes to light – to integrate all emerging innovations and to create joyful dialogues between art forms. It is the best antidote to autumn monotony and the darkness of war. – Virginijus Kinčinaitis.

Organizer Šiauliai Art Gallery

The festival is financed by Šiauliai City Municipality and the Lithuanian Culture Council

The main information partner is LRT Plius

Partners and sponsors: news portal „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Laurema“, UAB „Gorila reklama“, MO museum, „The Rooster gallery“, „Meno niša“ gallery, State Drama Theater of Šiauliai, Šiauliai athletics and wellness center, Nuepiko dance troupe

The author of the festival design is Marius Žalneravičius