Šiaulių turizmo informacijos centras

PĖSČIŲJŲ TILTAS PER VENTOS UPĘ

Įdomios vietos

Pėsčiųjų  til­tas sujungia L. Ivins­kio aikš­tę ir Kur­šė­nų dva­ro par­ką, juo ga­li­ma pa­to­giai pa­siek­ti Kur­šė­nų kul­tū­ros cent­rą, mo­kyk­lą, bei par­ką, ku­ria­me vyks­ta ma­si­niai ren­gi­niai ir šven­tės.

Tiltas traukia ne tik ori­gi­na­lia iš­vaiz­da, bet ir in­te­rak­ty­viais bei iš­ma­niais spren­di­mais. Ven­tos upės de­ši­nio­jo kran­to te­ri­to­ri­jo­je įrengti pės­čių­jų ta­kai, vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė, lau­ko tre­ni­ruok­liai, prie­plau­ka, mau­dyk­la, lau­ko te­ra­sa bei su­tvar­ky­ta ža­lio­ji zo­na. Vie­no­je iš til­to aikš­te­lių įreng­ta mul­ti­funk­ci­nė sto­te­lė, ku­rio­je su­mon­tuo­tas įren­gi­nys sau­lės ener­gi­ją ver­čian­tis oru, ener­gi­ja, bend­ra­vi­mu ir sau­gu­mu. 

Kviečiame pasižvalgyti keliaujant 3D turu! Spauskite ant nuotraukos ir keliaukite!

Atsiliepimai

Komentuoti