Biudžetinė įstaiga Šiaulių turizmo informacijos centras
Vilniaus g. 213-90, LT-76348 Šiauliai
Juridinio asmens kodas 145398346
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

KLOVAINIŲ ĄŽUOLAS

Įdomios vietos

Teikiamos paslaugos vieta

Pakruojo rajonas

Tai saugomas valstybės gamtos paveldo objektas, esantis Klovainių miestelyje, Pakruojo rajone. Medis auga nedideliame parke, šalia Klovainių bažnyčios, Pušaloto gatvėje.

Ąžuolas lan­ko­mas, yra populiari kraštiečių susitikimų vieta, per Valstybės dieną mies­te­lė­nai ir sve­čiai ren­ka­si prie jo gie­do­ti Tautišką giesmę.  Ąžuo­las te­beau­ga: 1980-ųjų me­tų šal­ti­niuo­se randama pa­ra­šy­ta, kad Klo­vai­nių ąžuo­lo aukš­tis sie­kė 28 met­rus, o ka­mie­no apim­tis – be­veik 6 me­trus. Gam­ti­nin­kai skai­čiuo­ja, kad me­džiui ga­li bū­ti apie pen­kis šim­tus me­tų. Pasakojama, kad ant jo šakų baudžiavos laikais kabėjęs varpas, kviesdavęs baudžiauninkus į darbą.

Atsiliepimai

Komentuoti